Producenci
Regulamin

REGULAMIN

§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca (Sprzedawca) – Arkadiusz Woldan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Woldan, 45-286 Opole, ul. Skautów Opolskich 13 m. 907, NIP 7542871350, REGON 360206837.

3. Sklep internetowy – serwis internetowy www.awtlet.pl , dostępny pod adresem www.awtlet.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może kupić Produkty.

4. Usługobiorca (Kupujący) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

5. Administrator Sklepu internetowego – Arkadiusz Woldan, 45-286 Opole, ul. Skautów Opolskich 13 m. 907, NIP 7542871350, REGON 360206837.

6. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, którego dotyczy Umowa sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

8. Strona – Usługodawca i Usługobiorca.

9. Rejestracja w Sklepie internetowym – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w Sklepie internetowym oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

10. Konto – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie internetowym dla każdego Usługobiorcy, na którym może on składać Zamówienia (oraz w ramach której Usługobiorca ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).

11. Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Usługobiorcy, podawany podczas procesu Rejestracja w Sklepie internetowym.

12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów.

14. Polityka prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.awtlet.pl, dostępny pod adresem polityka prywatności

15. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacja ich postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi: umożliwienie Usługobiorcom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Usługobiorcom informacji handlowych o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Zdjęcia i wizerunki Produktów prezentowane w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy jest zabronione.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

7. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Usługobiorca udostępnił Konto.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację w Sklepie internetowym i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie złożonego Zamówienia. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego działania, ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Usługobiorców.

5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

6. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Sklepu internetowego zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

8. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mai. Reklamacje należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: awtlet@gmail.com z tytułem wiadomości "reklamacja".

9. Wszelkie Utwory, w szczególności takie jak: informacje i zdjęcia Produktów, prezentowane na stronie www.awtlet.pl stanowią własność Administratora Sklepu internetowego i podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 101, z późn. zm.). W szczególności zabrania się ich kopiowania. 


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy: składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez Konto. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji w Sklepie internetowym Konta lub odmowy przyjęcia Zamówienia, jak też usunięcia Konta, w szczególności gdy Usługobiorca: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu internetowego.

4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Usługobiorcy zgód, na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także w Polityce prywatności.

5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Usługobiorców oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Usługobiorcy.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Usługobiorca musi pomyślnie przejść przez proces Rejestracji w Sklepie internetowym (jest ona możliwa także w trakcie składania Zamówienia).

2. Na proces Rejestracji w Sklepie internetowym składają się następujące kroki: wypełnienie formularza, gdzie wypełnienie oznaczonych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia Rejestracji w Sklepie internetowym oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówienia Usługobiorcy (Usługobiorca powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami 
i komunikatami). Usługobiorca ma możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także dostęp do swoich danych osobowych.

3. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia, które dokonuje się tylko przez wysłanie przez Usługobiorcę wypełnionego formularza udostępnionego na stronie www.awtlet.pl.

4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane Usługobiorcy e-mailem, zawiera: oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia; potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia otrzymania Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem mailowym awtlet@gmail.com.

6. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy uiszczonych przez Usługobiorcę przelewem, poprzez system płatności Blue Media S.A.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia paragon lub, na życzenie Usługobiorcy, fakturę. W przypadku chęci otrzymania faktury wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Usługobiorcę Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11. Zmiany w adresie wysyłki i rezygnacja z Zamówienia możliwe są poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Usługodawcy na adres: awtlet@gmail.com.


§ 6. PŁATNOŚCI

1. Koszt usługi przesyłki pokrywa Usługobiorca.

2. Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty: 
- płatnością online za pośrednictwem systemu płatności Blue Media S.A.
- wpłata kwoty zamówionych Produktów na rachunek bankowy Usługobiorcy podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy należy kierować na rachunek bankowy: 08 2490 0005 0000 4000 1688 9925 (Alior Bank). W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Blue Media S.A. umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online: mTransfer – mBank, MultiTransfer – MultiBank, Płacę z Inteligo – Inteligo, Przelew24 – BZ WBK, Płacę z iPKO – PKO BP, Płać z Nordea – Nordea, Pekao24Przelew – Pekao, LUKAS e-przelew – Lukas Bank, Przelew z Millennium – Millennium, Przelew z Meritum Bank – Meritum Bank, Przelew z EuroBank – EuroBank, Przelew z Raiffeisen – Raiffeisen Bank, Przelew z GetinBank – GetinBank, Przelew z BPH – BPH, Przelew z ING – INGBank, Przelew z Citibanku – Citibank, Przelew z Polbanku – Polbank, Przelew z Kredyt Banku – KredytBank, Przelew z BGŻ – BGŻ, Przelew z Deutsche Banku – DeutscheBank, Przelew z Bankiem Pocztowym – Bank Pocztowy, Przelew z InvestBank – InvestBank.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego


5. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Usługobiorcę powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Usługodawcy, przekaże on reklamację do spółki PayPro S.A. prowadzącej system płatności Przelewy24.pl.

§ 7. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są na terytorium RP, dostawa poza wskazane terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Usługodawcą. Dostawa zakupionych Produktów na terenie RP realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Co do zasady termin realizacji Zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania ceny zamówionych Produktów. Powyższy termin realizacji Zamówienia nie dotyczy Zamówień na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Usługobiorca zostanie o niezwłocznie poinformowany e-mailem wysłanym na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej podczas Rejestracji w Sklepie internetowym.

5. Jeżeli Produkt nie zostanie doręczony Usługobiorcy w terminie 5 dni roboczych od daty jego nadania, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: awtlet@gmail.com.


§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA PRODUKTU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy.

2. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W tym celu należy wysłać w ww. terminie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres  awtlet@gmail.com (wzór oświadczenia)

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Zwrot Produktu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, na adres: Arkadiusz Woldan, Klimasa 49/7, 50-515 Wrocław. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przelewem na numer rachunku bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

5. Termin 14-dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia, w którym Kupujący objął Produkt w posiadanie.

6. Kupujący za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awtlet@gmail.com) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować -w odniesieniu do Kupujących będących konsumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Kupującego lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Kupującego.

§ 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.

1. 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przesyłając dokładnie wypełniony wzór formularza reklamacji na adres awtlet@gmail.com (wzór formularza reklamacji)

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj (opis) i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu na adres: Arkadiusz Woldan, Klimasa 49/7, 50-515 Wrocław. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail.

1.7. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  awtlet@gmail.com

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

2.5. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

§ 10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej: 

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter). 

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  awtlet@gmail.com
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi drogą elektroniczną 
o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 

2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są na podstawie i zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Kupujących nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś Zamówienia złożone przez Usługobiorców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Usługobiorcy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W sytuacji, gdy Usługobiorca posiadający Konto Usługobiorcy, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Sklepem internetowym, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 5.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów: 

5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 

5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2016 r.

 Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl