Producenci
Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.awtlet.pl. Jeżeli Usługobiorca (Kupujący) nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać Produktów oferowanych przez za pośrednictwem Sklepu internetowego awtlet.pl.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Arkadiusz Woldan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą awtlet, z siedzibą w Opolu przy ul. Skautów Opolskich 13 m. 907 , NIP 7542871350, REGON 360206837 (dalej: Administrator)

1.2. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

1.3. Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem:
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego pod adresem REGULAMIN

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: 

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Kupującym) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Kupującego. 

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

2.1.3. prowadzenie działań marketingowych, w tym w szczególności przesyłanie Usługobiorcy za jego zgodą informacji handlowych i reklamowych drogą elektroniczną. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem Rejestracji w Sklepie internetowym.

2.2. W przypadku Usługobiorców (Kupujących), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Usługobiorcę (Kupującego) i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Kupującego) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest: 

2.2.1. spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935; NIP: 779-236-98-87; REGON: 301345068. 

2.3. W celu zrealizowania dostawy Produktu do Kupującego Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Kupujących) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy: 

2.3.1. InPost Express sp.z o.o.z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759; NIP: 679-310-80-59; REGON: 360781085.

2.4. Dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim. 

2.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), zaś w przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane: nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, numer KRS.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia Umowy sprzedaży Produktów. 

2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies oraz Web Beacons podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in.zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość zablokowania zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

2.8. Administrator zbiera anonimowe informacje, takie jak np. nazwa domeny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są w szczególności w celach: technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te mogą zostać wykorzystane do gromadzenia informacji statystycznych lub marketingowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą telefonu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Administratorem za pośrednictwem Sklepu internetowego a Usługobiorcą (Kupującym) będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

2.9. Administrator zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron przy wykorzystaniu programu Google Analytics. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu internetowego. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczeniu Usług elektronicznych poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolna. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu. 

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. 

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy,gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt.3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o oświadczenie Usług elektronicznych dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Kupujący) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres mailowy awtlet@gmail.pl 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5.3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

5.3.1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy. 

5.3.2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 

5.3.3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę. 

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

WŁAŚCICIELEM MARKI awtlet.PL, W TYM SKLEPÓW STACJONARNYCH ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM: HTTPS://awtlet.pl JEST Arkadiusz woldan Z SIEDZIBĄ PRZY UL. Skautow Opolskich 13/907, 45-286 opole, pod NUMEREM NIP: 654-28-71-350,  REGON: 360206837.

 

ZAWSZE, GDY W TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU (ZWANEGO DALEJ: „POLITYKĄ”) UŻYTE SĄ OKREŚLENIA TAKIE JAK: MY, NASZE LUB INNE O PODOBNYM CHARAKTERZE - OZNACZAJĄ ONE WŁAŚCICIELA SKLEPU INTERNETOWEGO (ZWANEGO DALEJ: „SKLEPEM”).

 

POLITYKA MA CHARAKTER INFORMACYJNY – JEJ CELEM JEST POINFORMOWANIE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZ SKLEP ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG O: - ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, - PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIENIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI, - POLITYCE PLIKÓW COOKIES.

 

AKTEM PRAWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JEST ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) – ZWANE DALEJ „RODO”.

 

CHCEMY, ABY PRZEDSTAWIONE INFORMACJE BYŁY UŻYTECZNE W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU. DLATEGO TEŻ, W CELU UZYSKANIA WIĘKSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI, W DALSZEJ CZĘŚCI POLITYKI BĘDZIEMY ZWRACAĆ SIĘ DO PAŃSTWA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI (ZGODNIE Z NETYKIETĄ).

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

PRZETWARZANIE (M.IN. ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE) TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE WYKONYWANE PRZEZ MG CONCEPT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE BĘDĄCĄ ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (ZWANĄ DALEJ: „ADMINISTRATOREM”).

 

 1. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU ADMINISTRATOR ZBIERA TWOJE DANE OSOBOWE:

 

 1. A) ZA TWOJĄ UPRZEDNIO WYRAŻONĄ ZGODĄ (ART. 6 UST. 1 LIT A RODO) – W TYM ZAKRESIE TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGOWYCH (ZA WYJĄTKIEM PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W OPARCIU O ART. 6 UST. 1 LIT F RODO).

 

 1. B) W CELU WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY (ART. 6 UST. 1 LIT B RODO), W ZAKRESIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: KONTO KLIENTA (OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI TAKICH JAK SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, DOKONYWANIE PŁATNOŚCI, ZARZĄDZENIE SWOIM KONTEM, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, OBSŁUGĘ ZAMÓWIEŃ KIEROWANYCH DO OBSŁUGI SKLEPU), NEWSLETTER, FORMULARZ ZAMÓWIEŃ ORAZ W ZAKRESIE UMÓW SPRZEDAŻY.

 

 1. C) GDY JEST TO NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (ART. 6 UST. 1 LIT C RODO), W TYM: OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH, USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. D) GDY JEST TO NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO).

 

III. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

 

ADMINISTRATOR  PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT F RODO TJ. NA POTRZEBY REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA LUB OSOBY TRZECIEJ, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

 

 1. OBSŁUGA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SKLEPU, JEŚLI ZŁOŻYSZ TAKĄ REKLAMACJĘ;

 

 1. REALIZACJA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA POLEGAJĄCA NA MONITOROWANIU TWOJEJ AKTYWNOŚCI CELEM DOPASOWANIA WYŚWIETLANYCH TOBIE REKLAM ZGODNIE Z WCZEŚNIEJ PRZEGLĄDANYMI PRZEZ CIEBIE PRODUKTAMI;

 

 1. PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA, W TYM SPERSONALIZOWANYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROFILOWANIA;

 

 1. REALIZOWANIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO POPRZEZ KONTAKTOWANIE SIĘ Z TOBĄ, DOSTĘPNYMI KANAŁAMI KOMUNIKACJI (JEDNAKŻE W PRZYPADKU KOMUNIKACJI POPRZEZ ŚRODKI ELEKTRONICZNE – TAKIE JAK ADRES E-MAIL LUB NUMER TELEFONU –  WYŁĄCZNIE ZA TWOJĄ ZGODĄ LUB ŻĄDANIEM ŚWIADCZENIA USŁUGI):

 

 1. OBSŁUGA USŁUG PŁATNICZYCH WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZOWANIA PŁATNOŚCI ZA TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE;

 

 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ M.IN. POPRZEZ EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD SKLEPU OKREŚLONYCH W REGULAMINIE SKLEPU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE OSZUSTWOM I NADUŻYCIOM ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU;

 

 1. MONITOROWANIE TWOJEJ AKTYWNOŚCI CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZ MIĘDZY INNYMI POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU, POPRAWY I ROZWOJU JEGO DZIAŁANIA, WPROWADZANIA UDOGODNIEŃ/NOWYCH FUNKCJONALNYCH ROZWIĄZAŃ, SPORZĄDZANIA STATYSTYK;

 

 1. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH/POZASĄDOWYCH;

 

 1. DLA CELÓW ARCHIWIZACYJNYCH ORAZ WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ ADMINISTRATORA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

ODBIORCAMI DANYCH, CZYLI PODMIOTAMI, KTÓRYM DANE BĘDĄ UJAWNIANE SĄ: PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE W NASZYM IMIENIU, A WIĘC DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ IT, PODMIOTY WSPIERAJĄCE PROWADZENIE PRZEZ NAS DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, OSOBY, KTÓRE - Z NASZEGO UPOWAŻNIENIA LUB PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO - MOGĄ PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE (PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY), ALE RÓWNIEŻ PODMIOTY TRZECIE ZAPEWNIAJĄCE USŁUGI PŁATNICZE, KURIERSKIE, PRAWNE, POCZTOWE.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY (ART. 6 UST. 1 LIT A RODO) BĘDĄ PRZETWARZANE DO CZASU JEJ ODWOŁANIA;

 

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM LUB WYKONANIEM UMOWY BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY ZAWARTEJ Z TOBĄ, A TAKŻE PO JEJ ZAKOŃCZENIU, DO KOŃCA OKRESU PRZEDAWNIENIA POTENCJALNYCH ROSZCZEŃ Z UMOWY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI TERMINÓW PRZEDAWNIENIA;

 

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, NP. PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH, ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH PRAWA NAKŁADAJĄCYCH NA ADMINISTRATORA OKREŚLONE OBOWIĄZKI LUB DO CZASU ICH ZREALIZOWANIA.

 

 1. PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (NP. MARKETING BEZPOŚREDNI, PROFILOWANIE, CELE ANALITYCZNE)  BĘDZIE REALIZOWANE DO CZASU ZGŁOSZENIA PRZEZ CIEBIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W TYCH CELACH (ZGODNIE Z PKT IV POWYŻEJ), CHYBA ŻE ADMINISTRATOR WYKAŻE ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH BĘDZIE REALIZOWANE PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ALBO DO MOMENTU WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA.

 

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:  

 

PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

 

 1. A) ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.

 

 1. B) COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM.

 

 1. C) WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, KTÓRYM JEST URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE PODANIE NIEKTÓRYCH DANYCH JEST KONIECZNE DLA ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NP. ZAŁOŻENIA KONTA ORAZ KORZYSTANIA Z JEGO OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI) LUB SPRZEDAŻY. NIEPODANIE OKREŚLONYCH DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ ODMOWĄ ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB NIEMOŻNOŚCIĄ JEJ PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA.

 

VII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

 

TWOJE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZALI RÓWNIEŻ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM W FORMIE PROFILOWANIA). PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NIE BĘDZIE PROWADZIŁO DO PODEJMOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA DECYZJI OPARTYCH WYŁĄCZNIE NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU, W TYM PROFILOWANIU, KTÓRA MOGŁABY WYWOŁYWAĆ WOBEC CIEBIE SKUTKI PRAWNE LUB W PODOBNY SPOSÓB ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA TWOJĄ SYTUACJĘ. PROFILOWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE SIĘ SPROWADZAŁO DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH POPRZEZ WYKORZYSTYWANIE ICH DO OCENY NIEKTÓRYCH INFORMACJI O TOBIE.

 

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

 1. W DOWOLNYM MOMENCIE MASZ PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW - Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ - WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH OPARTEGO NA PRAWNIE UZASADNIONYM INTERESIE REALIZOWANYM PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, W TYM PROFILOWANIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE TEGO PRZEPISU. WÓWCZAS NIE BĘDZIE NAM WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ TYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.

 

 1. PONADTO, JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

TAK JAK WSZYSCY, MY RÓWNIEŻ UŻYWAMY W NASZYM SKLEPIE PLIKÓW COOKIES. PAMIĘTAJ, ŻE COOKIES ZBIERAJĄ INFORMACJE O KAŻDEJ OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ ZE SKLEPU (DALEJ RÓWNIEŻ JAKO „SERWIS”), BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JESTEŚ KLIENTEM SKLEPU (NP. CZY POSIADASZ KONTO KLIENTA LUB ZAKUPIŁEŚ TOWAR).

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAKRES INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH W COOKIES JEST ZRÓŻNICOWANY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI SERWISU. PONIŻEJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA ADMINISTRATORA W ZAKRESIE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES.

 

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE I JAKIE SĄ ICH RODZAJE?

 

COOKIE (PLIK COOKIE, HTTP COOKIE) – CZYLI NIEWIELKI PLIK ZAWIERAJĄCY DANE INFORMATYCZNE, ZAPISYWANY NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM (TAKIM JAK NP. KOMPUTER, TELEFON, TABLET) UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ. W PLIKACH COOKIE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM USTAWIENIA I INNE INFORMACJE UŻYWANE NA ODWIEDZANYCH STRONACH – DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST WYŚWIETLANIE STRON INTERNETOWYCH DOSTOSOWANYCH DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA, KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI TYCH STRON LUB PERSONALIZACJA ICH ZAWARTOŚCI.

 

ZE WZGLĘDU NA CZAS DZIAŁANIA MOŻEMY WYRÓŻNIĆ́ DWA RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

 

 1. A) SESYJNE – WYGASAJĄ PO ZAMKNIĘCIU DANEJ SESJI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ (OKRES OD OTWARCIA PRZEGLĄDARKI, AŻ DO JEJ ZAMKNIĘCIA)

 

 1. B) STAŁE – NIE WYGASAJĄ PO ZAMKNIĘCIU SESJI PRZEGLĄDARKI I POZOSTAJĄ W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA PRZEZ OKREŚLONY W SKRYPCIE OKRES.

 

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

 

UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES JEST MOŻLIWE NA PODSTAWIE WYRAŻANIA ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODWIEDZAJĄCEGO SERWIS. DOMYŚLE USTAWIENIA PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH (LUB OPROGRAMOWANIA PODOBNEGO RODZAJU) ZEZWALAJĄ NA UMIESZCZENIE PLIKÓW COOKIES NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA.  OCZYWIŚCIE, USTAWIENIA DOMYŚLNE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ NP. ZABLOKOWANIE NIEKTÓRYCH COOKIES LUB ICH USUNIĘCIE (ZOB. PUNKT 4). NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA LUB USUNIĘCIA PLIKÓW COOKIES KORZYSTANIE Z SERWISU MOŻE BYĆ UTRUDNIONE LUB NAWET NIEMOŻLIWE. GŁÓWNYM CELEM STOSOWANIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIES JEST OPTYMALNA PREZENTACJA OFERTY SKLEPU.

 

 1. W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

 

PLIKI COOKIES MAJĄ BARDZO ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER. NIEKTÓRE Z NICH SĄ NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SERWISU, INNE WYŁĄCZNIE DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI LUB SĄ WYKORZYSTYWANE SĄ W CELACH REKLAMOWYCH, STATYSTYCZNYCH ORAZ ANALITYCZNYCH.

 

DO COOKIES, KTÓRYCH DZIAŁANIE JEST NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU MOŻEMY ZALICZYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI COOKIES POZWALAJĄCE NA UTRZYMANIE I ZAPISANE STANU SESJI UŻYTKOWNIKA, AUTORYZACJĘ LOGOWANIA, DZIAŁANIE KOSZYKA INTERNETOWEGO W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE, MONITORING DOSTĘPNOŚCI USŁUG.

 

PONADTO STOSUJEMY COOKIES, KTÓRE UŁATWIAJĄ KORZYSTANIE Z SERWISU, ALE NIE SĄ NIEZBĘDNE DO JEGO FUNKCJONOWANIA. DO TEGO RODZAJU COOKIES MOŻEMY ZALICZYĆ PLIKI UMOŻLIWIAJĄCE: UTRZYMANIE SESJI LOGOWANIA UŻYTKOWNIKA, ZAPIS DO PLIKÓW COOKIES, AUTOMATYCZNE ZALOGOWANIE, USTAWIENIA PREFERENCYJNE WYŚWIETLANIA STRON, WYŚWIETLANIE OSTATNIO PRZEGLĄDANYCH PRODUKTÓW, DOPASOWANIE WYŚWIETLANYCH PRODUKTÓW DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA.

 

W OPARCIU O PLIKI COOKIES DOSTARCZANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ANALITYCZNYM - W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O NARZĘDZIE GOOGLE ANALITYCS.

 

JEDNOCZEŚNIE W OPARCIU O PLIKI COOKIES PROWADZONE SĄ PRZEZ NAS TAKŻE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE MARKETINGOWYM. W TYM ZAKRESIE KORZYSTAMY PRZEDE WSZYSTKIM Z FUNKCJONALNOŚCI GOOGLE ADWORDS. Z POMOCĄ GOOGLE ADWORDS PROMUJEMY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ NA STRONACH OSÓB TRZECICH ORAZ W WYNIKACH WYSZUKIWANIA. CELEM UŻYCIA COOKIES W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ JEST DOSTARCZENIE UŻYTKOWNIKOM BARDZIEJ SPERSONALIZOWANYCH REKLAM, KTÓRE ODZWIERCIEDLAJĄ ICH INDYWIDUALNE PREFERENCJE.

 

 1. JAK USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES?

 

ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES MOŻLIWE JEST POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. INFORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU USUNIĘCIA LUB ZABLOKOWANIA PLIKÓW COOKIES POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADCE „POMOC” PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ  Z KTÓREJ KORZYSTASZ. 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Polityka prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl